2021.09.17
Vilnius

Pradžia

Informacija ruošiama...

D.U.K.

Informacija ruošiama...

Apie renginį

INSANE RUN pramoginis bėgimas, kuris vyks 2021 rugsėjo 17  d., Vingio parke, Vilniuje.

Bėgimo tikslas yra įveikti dirbtinai sukurtų gamtos stichijų  trasą, kurios ilgis - 3,5 km.

Visai nesvarbu ar esi svajoklis, svajojantis užkariauti pasaulį, ar esi adrenaliną mėgstantis jaunuolis, o gal senjoras, ar maratonus bėgantis bėgikas, o gal kaip tik - bėgimas nėra Tavo stiprioji pusė? Nesijaudink, ši trasa yra kiekvienam kuris ištroškęs naujų įspūdžių!

Bėgdami galėsite pajusti ir pasimėgauti visomis GAMTOS STICHIJOMIS: vandeniu, ugnimi, uraganiniu vėju, Sacharos karščiu, ašigalių speigu, kalnais bei kosmoso platybėmis.

Trasa neabejotinai bus skambi, ekstremali pojučiais ir užburianti savo unikaliai sukurtomis gamtos stichijomis, kurios paliks neišdildomus įspūdžius ir atsiminimus.

 

 
Savanoriauk

Tapk renginio dalimi!

Esi energingas, komunikabilus ir organizuotas?! Prisijunk prie mūsų komandos.

Mes duodame pažadą, Tavimi pasirūpinti ir suteikti gerų emocijų!

Jeigu Tau 16 ar 99 tai jau vienas didelis žingsnis arčiau mūsų komandos.

Jeigu patinka naujos pažintys, įdomūs žmonės, noras kažką naujo išmokti ir prisidėti prie bendro tikslo siekimo, tuomet gali atsidaryti anketą ir ją užpildyti - ANKETA

Tapus savanoriu mūsų pažadas Tau:

✔️Renginio rėmėjų dovanėlės
✔️Renginio atminimo medalis
✔️Diplomas-padėka, kad dalyvavai renginyje
✔️Patirtis renginių organizavimo sferoje
✔️Asmeninė padėka nuo renginio organizatorių
✔️Susitikimas su įdomiais žmonėmis
✔️Komandinio darbo įgūdžių stiprinimas
✔️Kvietimai į kitus organizuojamus renginius
✔️Naujos pažintys, naujos draugystės
✔️Galimybė pratęsti savo karjerą kituose renginiuose su naujomis apmokamomis pareigomis! (*Išskirtinai pasirodžiusiems savanoriams)

Laukiame Tavęs pačiame smagiausiame rudens bėgime!

Pildyk anketą! Ir susitiksime savanorių mokymuose rugsėjo pradžioje.

Turi klausimų? Susisiek su mumis: el. p. info@insanerun.lt

ANKETA

Privatumo politika

UAB ,,Mapa Holding“ 

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. UAB ,,Mapa Holding“  kontaktai: el. p. info@insanerun.lt, Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Bendrovė“.
 2. Interneto svetainės – interneto svetainės, esančios adresais insanerun.lt
 3. Lankytojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir kuris lankosi Interneto svetainėse ir (ar) registruojasi į Įstaigos organizuojamus renginius.
 4. Socialinės paskyros tai Įstaigos paskyros Facebook, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Interneto svetainėse teikiamas paslaugas.
 5. Paslaugos – visos Interneto svetainėse lankytojams teikiamos renginių organizavimo paslaugos.
 6. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Interneto svetainėmis.
 9. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Interneto svetainių lankytojams paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Interneto svetainių Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės lankytojams naudojantis Interneto svetainėse siūlomomis paslaugomis.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Interneto svetainių lankytojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą pažymi, kad sutinka su registracijos į organizuojamus Įstaigos renginius taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
 4. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įstaigos Interneto svetainėse, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 5. Įstaiga renka Asmens duomenis tinkamam renginių organizavimui ir įvykdymui, turėdama išankstinius Duomenų subjektų sutikimus dėl Duomenų subjektų Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo.
 6. Įstaiga renka lankytojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Įstaigos veiklos vietą, prisiregistravęs prie Įstaigos Interneto svetainių ar naudodamasis Įstaigos Interneto svetainėmis neprisiregistravus.
 7. Įstaiga renka ir valdo žemiau apibrėžtus Asmens duomenis, kuriuos asmenys, norintys registruotis į Įstaigos organizuojamus renginius pateikia vienoje iš Įstaigos valdomų Interneto svetainių:

Duomenų subjekto

Vardas, pavardė
Gimimo data
El. paštas
Tel. Nr.

 

 1. Duomenų subjektų, kurie užpildė registracijos į renginį formą asmens duomenys gali būti viešinami Interneto svetainėse tik gavus išankstinį Duomenų subjekto sutikimą.
 2. Įstaigos Interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Įstaigos partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos lankytojai patenka, rinkdamiesi nuorodas Interneto svetainėse, turi savo privatumo politikas ir Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama lankytojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

 

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Įstaiga patvirtina, jog lankytojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti lankytojams Interneto svetainėse teikiamas ir su renginiais susijusias paslaugas. Įstaiga taip pat patvirtina, jog lankytojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą lankytojas suteiks ir nepanaikins.
 2. Naudodamasis Įstaigos teikiamomis paslaugomis Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Įstaigos rinkodaros tikslais, savo sutikimą aktyviu būdu, išreikšdamas atitinkamos sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo informacinių pranešimų teikmo tikslais formos specialioje skiltyje, pažymėdamas varnele ir patvirtindamas galutines sutikimo sąlygas savo parašu arba sutikdamas specialioje elektroninėje anketoje Įstaigos valdomose interneto svetainėse adresais www.insanerun.lt
 3. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – penki kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
 4. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti lankytojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  • Jeigu yra lankytojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  • Įstaigos partnerius, teikiančius sporto ir (ar) laisvalaikio arba kitas, su lankytojo užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;
  • Įstaiga taip pat gali perduoti lankytojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įstaigos vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įstaiga yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  • Visais kitais atvejais, lankytojų Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įstaiga gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 5. Nepaisant to, kad Įstaiga deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Įstaiga negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo Interneto svetainėse. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai lankytojų rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Įstaiga taiko itin griežtas lankytojų Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 6. Įstaiga naudoja lankytojų Asmenų duomenis, tam, kad:
  • Užtikrintų, jog Interneto svetainių turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu lankytojams būdu;
  • Suteiktų lankytojams informaciją, paslaugas, kurių lankytojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti lankytojus tuo atveju, jeigu lankytojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
  • Lankytojai būtų informuoti apie Įstaigos teikiamų paslaugų pakeitimus.
 7. Įstaiga tai pat naudoja lankytojų, įsigijusių paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Įstaigos klientų pasitenkinimą Įstaigos veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Įstaigos veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu lankytojas nenori gauti tokių pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Įstaigą apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@insanerun.lt
 8. Įstaigos Interneto svetainėse gali būti renkama tam tikra informacija apie lankytojų apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas lankytojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Lankytojo apsilankymo Įstaigos Interneto svetainėse data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos lankytojas aplanko būdamas Įstaigos Interneto svetainėse; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie lankytojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei lankytojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Įstaigos Interneto svetainėms pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Įstaigos Interneto svetainėms administruoti. Lankytojams šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Įstaigos teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Įstaigos Interneto svetainių lankytoju ar lankydamasis Įstaigos Interneto svetainėse.

 

IV. INTERNETO SVETAINIŲ LANKYTOJŲ TEISĖS

 1. Interneto svetainių lankytojai turi šias pagrindines teises:
  • Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti lankytojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Įstaiga;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi lankytojo asmens duomenys.
 2. Lankytojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su Įstaigoje esančiais ir tvarkomais lankytojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie lankytojo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įstaiga gavusi lankytojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo lankytojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi lankytojas arba lankytojas sutiko gauti informacija apie duomenis kitu Įstaigos pasiūlytu būdu.
 3. Lankytojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įstaigos surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el.paštu: info@insanerun.lt
 4. Lankytojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju lankytojas neturės galimybės įsigyti paslaugų Interneto svetainėse, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti lankytojo pageidaujamas paslaugas.
 5. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Įstaigos darbuotojai gali lankytojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
 6. Įstaiga vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog lankytojo pateikiami Asmens duomenys Interneto svetainėse būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
 7. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, lankytojas turi pateikti Įstaigai raštu vienu iš šių būdų: Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu: info@insanerun.lt
 8. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Interneto svetainėse. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus lankytojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Interneto svetainėse, ir sudarant techninę galimybę lankytojams pirmą kartą jungiantis prie Interneto svetainių esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.
 2. Įstaiga neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įstaigos Interneto svetainių lankytojai ir kiti asmenys negali pasiekti Interneto svetainių ar naudotis paslaugomis.
 3. Įstaiga neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įstaigos Interneto svetainių funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įstaigos Interneto svetainės bus visiškai apsaugotos nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įstaigos Internetinėmis svetainėmis,  yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.
 4. Lankytojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@insanerun.lt
Slapukai

Kas yra slapukas ir koks jo tikslas?

Slapukas yra informacijos elementas, kuris siunčiamas į naršyklę ir išsaugomas jūsų įrenginyje kai apsilankote internetinėje svetainėje, šiuo atveju www.insanerun.lt.

Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos, reklamos tikslais ar siekiant individualizuoti naršymo patirtį (pavyzdžiui atpažįsta jus jungiantis prie savitarnos).

Kokių rūšių yra slapukai?

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau:

Būtinieji slapukai Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti pirkimo internetu.
Funkciniai slapukai Pastarieji slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktas kategorijas (pavyzdžiui, prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas.Funkciniai slapukai nėra būtini interneto svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį.
Veikimą gerinantys slapukai, analitiniai slapukai Šie slapukai naudojami lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti (pavyzdžiui, kuris puslapis yra lankomiausias) www.insanerun.lt.ir šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtinai tik statistikos tikslams.
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai Šie slapukai naudojami norint parodyti reklaminius skelbimus, kurie galėtų būti įdomūs būtent jums. Jie naudojami dar ir tam, kad reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad pagelbėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti lankytojų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Įstaiga nenaudoja šios rūšies slapukų, tačiau atkreipia lankytojų dėmesį, kad kai kurie Įstaigos partneriai gali naudoti šios rūšies slapukus, todėl lankytojas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų įstaigos partnerį.

Įrankis Slapuko aprašymas Daugiau informacijos
va.tawk.to Tawk. to slapukas, naudojamas pokalbių realiu laiku funkcionalumui. https://www.tawk.to/privacy-policy/
www.facebook.com Facebook.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti. https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Analytics Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.
https://policies.google.com/technologies/cookies
Google Maps Tinklalapio „Google Maps“ slapukai. Naudojami „Google Maps“ žemėlapiams atvaizduoti Interneto tinklalapyje. https://policies.google.com/technologies/cookies
Instagram Instagram.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti. http://instagram.com/legal/privacy/
Twitter Twitter.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti. http://www.twitter.com/privacy
Youtube Youtube.com slapukai naudojami informacijos su tam tikrais raktažodžiais, susijusiais su veikla, atvaizdavimo funkcionalumams įgyvendinti. https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

 

Svetainėje naudojami slapukai   PHPSESSID


Kaip galite išjungti slapukus ir valdyti savo nuostatas?

Daugumoje naršyklių nustatymų laukelyje galima išjungti slapukus. Nepaisant to, norėtume priminti jums, kad išjungti būtinieji arba funkciniai slapukai gali turėti įtakos svetainės veikimui arba apriboti galimas suteikti paslaugas. Daugiau informacijos apie slapukų veikimo logiką ir išjungimo procesus galite rasti svetainėje https://www.aboutcookies.org

Kontaktai

Su organizatoriumi INSANE RUN bėgimo klausimais galima susisiekti šiais kontaktais:

el. paštu: info@insanerun.lt

Renginį organizuoja:

"Extremedelight" - Renginiai su Emocija!

UAB "Mapa Holding" 

Įm.k. 302721308

PVM.k. LT100006654316

Trasa

Insane Run vyksiantis bėgimas, kurio tikslas yra įveikti iš natūralių ir dirbtinių kliūčių varžybų trasą, kurios ilgis - 3,5 km. Vingio parko takais (keliais), pagal patvirtintą su Vingio parko administruojančia įstaiga ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintą bėgimo trasą ir renginio schemą.

Moksleivių bėgimuose (planuojami du atskiri startai, bėgimai) INSANE RUN 2021 trasoje (vaikai, jaunimas) išbandys 5 GAMTOS STICHIJAS. Visi kiti (suaugę) Insane Run dalyviai išbandys/išgyvens 7 GAMTOS STICHIJAS. *Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti taisykles.

Bėgimo dalyviai galės įveikti 3,5 km distanciją.

Startas – 2021 m. rugsėjo 17 d., Vingio parke, prieš Vingio parko estradą.

Dalyvių laikas nebus fiksuojamas. Vidutinis 3,5 km distancijos įveikimo laikas  30 - 45 min.

 

2021 m. rugsėjo 17 d. trasa

(informacija rengiama, trasa dar derinama). Bus naujų stichijų! 

Trasa_kvadratas_WEB 2021.09.17

1.   Tropinės audros - iš šios zonos sausi tikrai nepabėgsite, pasitiksime stipriais lietaus šuorais su galingu griaustiniu ir žaibais!

2.   Stingdantis šaltis - jeigu kraujas pradėjo virti nuo adrenalino, greitai būsi atvėsintas specialių patrankų, kurios generuoja -70C laipsnių šaltį.

3.   Uraganinis vėjas - pažiūrėsime ar Tau pavyks įveikti 150 km/h vėjo stiprumą, kuris prilygsta 1 kategorijos uraganui!

4.   Sniego zona - džiaugsimės sniegu šiltą rudens penktadienį, argi nenuostabu!?

5.   Kalnų šturmas - mes garantuojame, kad tokių kalnų Baltijos šalys dar nematė!

6.   Kosmoso platybės (lazerių šou) - futuristinė zona, kurioje skambant elektro muzikai susilies galingi lazeriai su kosminėmis dekoracijomis.

7.   Sacharos karštis - arba „Pragaras Žemėje“ - Ar jautei kada karščio pliupsnius nuo kurių norėjosi užsidengti veidą? Šį kartą ugnies stulpai bus visai šalia Tavęs ir net iki 5 metrų aukščio.

Nuostatai

INSANE RUN  2021 

BĖGIMO RENGINIO TAISYKLĖS (nuostatai)

I. BENDROJI DALIS

INSANE RUN 2021 ekstremalus ir pramoginis bėgimas, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 17 d., Vingio parke, Vilniaus mieste, Lietuvoje.

UAB ,,Mapa Holding“ 2021 m. rugsėjo 17 dieną rengia pramoginį, sportinį bėgimą, kurio metu išgyvensite visas GAMTOS STICHIJAS: vandenį, audrą, ugnį, uraganinius vėjus, Sacharos karščius, ašigalių speigą. Bėgsite pro ateities koridorius pilni emocijų ir geros nuotaikos.

„Insane Run 2021“ bendrai finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Sporto rėmimo fondo lėšomis, skirtomis įgyvendinti sporto projektus, susijusius su sporto renginių organizavimu, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Renginio tinklapis: www.insanerun.lt

Renginio puslapis „Facebooke": www.facebook.com/InsaneRun

 II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje, skatinti domėjimąsi bėgimu ir lengvąja atletika.
 2. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 3. Gausinti masinių renginių kiekį Vilniuje. Didinti Vilniaus rajono gyventojų aktyvumą.
 4. Suteikti nepakartojamus pojūčius ir emocijas renginio dalyviams.
 5. Suorganizuoti pirmąjį pramoginį bėgimą Vilniuje, kurio metu dalyviai išgyventų dirbtinai sukurtas gamtos stichijas.

 
III. RENGINIO PROGRAMA, STARTO VIETA, LAIKAS, DISTANCIJA

 1. Bėgimo dalyviai galės įveikti 3,5 km distanciją. Startas – 2021 m. rugsėjo 17 d., Vingio parke, prieš Vingio parko estradą.
 2. Dalyvių laikas nebus fiksuojamas. Vidutinis 3,5 km distancijos įveikimo laikas apie 30 - 45 min.
 3. Renginys bus vykdomas pagal tuo metu galiojančios ribojimus ir reikalavimus susijusius su Covid-19 pandemija (jos valdymu).

 

IV.INSANE RUN 2021 BĖGIMŲ - RENGINIŲ (SERIJOS) PROGRAMA

 

INSANE RUN 2021 MOKSLEIVIŲ bėgimas Nr. 1 

(iki 500 dalyvių, be galimybių paso)


17:00 – registracija, startinių paketų atsiėmimas, pramogos (atskira zona Nr. 1)

17:30 – JEEP CHALLENGE iššūkis

17.55-17:59 apšilimas  (LOUD and FIt)

18:00 – MOKSLEIVIŲ STARTAS
18:30 – finišas
18:45 – šou, INSANE RUN aktyviausių MOKYKLŲ (KLASIŲ) APDOVANOJIMAI ir pasirodymas su DJ Mamania

 

INSANE RUN 2021 MOKSLEIVIŲ bėgimas Nr. 2 

(iki 500 dalyvių, be galimybių paso)

18:00 – registracija, startinių paketų atsiėmimas, pramogos (atskira zona)


18:30 – JEEP CHALLENGE iššūkis

18.55-18:59 apšilimas (LOUD and FIt)

19:00 – MOKSLEIVIŲ STARTAS
19:30 – finišas
19:45 – šou, INSANE RUN aktyviausių MOKYKLŲ (KLASIŲ) APDOVANOJIMAI ir pasirodymas su DJ Mamania.

 

INSANE RUN 2021 (VAKARINĖ RENGINIO PROGRAMA. Dalyvavimas tik su galimybių pasu):

INSANE RUN 2021 bėgimas Nr. 3 (suaugusiųjų bėgimas, dalyvauja komandos, organizacijos, individualiai dalyviai)

19:00 – 20:30 Dalyvių registracija, startinių paketų atsiėmimas* (atskira zona)

*organizacijoms, klubams, "Premium" paketo dalyviams - atskira VIP registracijos zona

 

20:00 – JEEP CHALLENGE iššūkis 

21:00 – INSANE RUN APŠILIMAS PRIEŠ STARTĄ

21.00-21.10 apšilimas ipasirodymas su DJ JOVANI

21:15  INSANE RUN STARTAS

22:00 – INSANE RUN FINIŠAS, LAZERIŲ ŠOU ir INSANE RUN APDOVANOJIMAI

(Aktyviausios komandos, organizacijos, įmonės apdovanojimai, šou su DJ JOVANI ir  DJ Mamania)

23:00 – INSANE RUN renginio pabaiga

 

Esant nepalankiai pandeminiai situacija dėl COVID -19 ir su tuo įvestais ribojimais, organizatoriai pasilieką sau teisę keisti renginio (varžybų) nuostatus.

 

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos anketą, sumokėję dalyvio registracijos mokestį (pagal pasirinktą startinį paketą) ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registruodamiesi.
 2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią riziką (taip pat ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų.
 3. Bėgikai, atsiimdami dalyvio starto paketą, kurį sudaro: dalyvio numeris, rūbinės juostelė su numeriu, rėmėjų dovanelės (pirmiesiems 1000 užsiregistravusių dalyvių), renginio programa ir kita, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Norint atsiimti kito dalyvio starto paketą būtina pateikti jo asmens dokumento kopiją.
 4. Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 5. Dalyvauti bėgime gali ne jaunesni kaip 12 metų asmenys. Asmenys iki 18 metų pateikdami užpildytą bei pasirašytą tėvų sutikimą (InsaneRUN-Parental consent _2021.09.17) patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio (mokytojo) sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio (mokytojo), kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
 6. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 7. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.
 8. Varžybose gali dalyvauti ir dalyviai, turintys negalią, jei jų turima negalia netrukdo įveikti trasos. Dalyvis, norėdamas startuoti konkretaus renginio vienoje iš rungčių, privalo pateikti gydytojų pažymą, kad jam galima dalyvauti bėgimo varžybose. Dėl dalyvavimo renginyje, nemokamos registracijos privalo kreiptis el. paštu: info@insanerun.lt.
 9. Vakarinėje renginio programoje (INSANE RUN 2021 bėgimas Nr. 3) gali dalyvauti asmenys, tik turintys galimybių pasus (pasiskiepijus, persirgus, atlikus testą), arba turintys ES skaitmeninį Covid sertifikatą (vakcinacijos ir persirgimo dalis), ar neigiamus PGR testo rezultatus, galiojančius renginio dieną.

 

VI. REGISTRACIJA, SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registracija vyksta insanerun.ltsvetainėje. Bėgimui užsiregistruoti galima užpildžius registracijos anketą ir per elektroninę bankininkystę atlikus mokėjimą.
 2. Registracija vyksta: nuo 2020 m. spalio 19 d. iki 2021 m. rugsėjo 16 d. 24:00 val. internetu, o rugsėjo 17 d. (renginio dieną) registracija vyks tik renginio vietoje.
 3. Apie numerių atsiėmimą likus savaitei iki bėgimo kiekvieną dalyvį informuosime el. paštu ir naujienlaiškiu.
 4. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir sumokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 5. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Sveikas Miestas” ir UAB "Mapa Holding" organizuojamais renginiais.
 6. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.
 7. Dalyvių startinis registracijos mokestis yra negrąžinamas. Į INSANE RUN bėgimą registraciją atlikti ir bilietus įsigyti galima per mokėjimų sistemą Paysera.lt arba svetainėje insanerun.lt
 8. Dalyvių startinis registracijos mokestis:

 

3,5 KM DISTANCIJA

PIRMI BILETAI

iki 09.13

09.14– 09.17

Individualus dalyvavimas*

senjorai, žmonės su negalia dalyvauja už simbolinį registracijos mokestį 3,99 Eur!

       

11,99 EUR

Pirmi 500 bilietų!

18 EUR

25 EUR

Bėk su draugu (du žmonės)

 25 Eur

iki 08.15 vėliau brangs

 

29 EUR

35 EUR

Bėk su šeima (du suaugę ir vaikas 12-18 m.)

 25 Eur

iki 08.15 vėliau brangs

37 EUR

39 EUR

Komandinis dalyvavimas (rekomenduojama įmonėms, organizacijoms, klubams)

nuo 2 iki 20 žmonių. Jei dalyvių skaičius viršija 20 žmonių, susisiekite su organizatoriais: info@insanerun.lt

 15 EUR 

iki 08.15 vėliau brangs

18 EUR

27 EUR

PREMIUM PAKETAS*

Pirmosios starto pozicijos

Vardinis numeris

Renginio sportinė maikutė

Rėmėjų dovanos

Jūsų asmeninės profesionalios nuotraukos iš bėgimo

V.I.P Zone 

Bilietą galima įsigyti tik iki 2021.09.06 (24:00)

 

59 EUR

79 EUR

MOKSLEIVIAMS  

- Bėk su KLASIOKU

Nuo 12 iki 18 metų

*Pirmieji 1000 moksleivių bėga nemokamai, kiti moka šį startinį mokestį: 10 Eur

 

0 EUR*

0 EUR*

STUDENTAMS

*Būtina pateikti studento pažymėjimą atsiimant startinį paketą

 

      

15 EUR*

20 EUR*


Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama.

Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti ar perleisti savo registraciją kitam asmeniui, jis turi sumokėti registracijos keitimo mokestį – 5 EUR. Registracija INSANE RUN bėgime yra vardinė, todėl norint atlikti vardo ar kitų duomenų pakeitimus, organizatorius turi būti informuotas ir apmokėtas organizatoriaus nustatytas registracijos duomenų keitimo mokestis  – 5 EUR iki rugsėjo 13 d. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu: info@insanerun.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis.

Įmonės rekvizitai:

UAB "Mapa Holding",
Įm. kodas: 302721308 
PVM mok. kodas: LT100006654316
M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius (Respublikos spaustuvė 2a.)
Paysera ats. sąsk.: LT76 3500 0100 0101 2024

 1. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 2. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, paspirtukus, riedlentes ar kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą bus diskvalifikuojami.
 3. Būtina sąlyga INSANE RUN bėgimo dalyviams – tai dalyvių tarpusavio pagarbos ir supratimo principas. Dalyviai, nesilaikantys šių principų yra pašalinami iš INSANE RUN bėgimo.
 4. Dalyviui varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda iš pašalies. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 5. Renginio metu dalyviams griežtai draudžiama dalyvauti su savo augintiniu. Pastebėjus, tokie dalyviai bus diskvalifikuojami. (Kai kurios dirbtinės stichijos gali pakenkti Jūsų augintiniams).
 6. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi startuoti ir finišuoti tam skirtoje vietoje ir skirtu laiku. Finišavę dalyviai turi palikti starto/finišo zoną per specialiai numatytus išėjimus.
 7. INSANE RUN bėgimo tikslas yra įveikti dirbtinai sukurtas gamtos stichijas, kliutis. Visos kliūtis padarytos laikantis saugumo reikalavimų.
 8. Bėgimo miestelyje bus pastatyti bio tualetai, persirengimo ir poilsio zonos, skirtos dalyviams.
 9. Planuojamos organizuoti trys bėgimo renginiai. Du bėgimo renginiai moksleiviams dienos metu ir vienas vakarinis bėgimo renginys  – suaugusiems. Tarp renginių/ rungčių bus pertrauka.

 10. Renginys bus organizuojamas vadovaujantis tuo metu galionančiomis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo priemonių taisyklėmis. Dėl saugumo ir galimybės kontroliuoti srautus, bėgimas bus suskirstytas į atskirus bėgimus (startus): moksleivių (du bėgimai po 500 dalyvių) ir suaugusiųjų.

 11. Dalyvių registracija renginio dieną nevyks. Dalyvių startiniai paketai bus išduodami renginio miestelyje.

 12. Esant galiojančioms *Nuo rugsėjo 13 d. IŠIMTIMS sporto renginiams lauke bus taikomos taisyklės neturint GALIMYBIŲ PASO (pasiekus didesnio dalyvių skaičiaus) - bus reikalaujama galimybių paso). Bus laikomasi visų reikalavimų dėl viešosios tvarkos, saugumo, epidemiologinės situacijos (karantino ar ekstremalios situacijos) renginių organizavimo tvarkos.

 13. Renginio rungtis bus organizuojamos laikantis tuo metu galiosiančių sąlygų žmonių susibūrimams lauke ir dalyvavimo sporto atviruose lauke renginiuose.


VII. BĖGIMO APDOVANOJIMAI

 1. Visi finišavę dalyviai dovanų gauna specialius renginio INSANE RUN bėgimo medalius.
 2. Pirmųjų trijų vietų nugalėtojai bus skelbiami ir apdovanojami iškart finišavus 3,5 km distancijoje.

 

I VIETA

II VIETA

III VIETA

3,5 KM

300 EUR

LaisvalaikioDovanos.Lt

DOVANŲ ČEKIS

200 EUR

LaisvalaikioDovanos.Lt

DOVANŲ ČEKIS

100 EUR

LaisvalaikioDovanos.Lt

DOVANŲ ČEKIS


Taip pat renginio metu bus apdovanota masiškiausia mokykla, klasė, komandą (įmonę, organizaciją, bendruomenę), kurioms bus įteikti organizatorių ir rėmėjų dovanos.


VIII. VARŽYBŲ TRASA

 1. INSANE RUN vyksiantis bėgimo tikslas yra įveikti dirbtinai sukurtų gamtos stichijų kliūčių trasą, kurios ilgis - 3,5 km, esančią Vingio parke ir kurios trasa yra patvirtinta Vingio parko administruojančios įstaigos ir Vilniaus miesto savivaldybės adminitracijos.
 2. Moksleivių INSANE RUN trasoje moksleiviai (vaikai, jaunimas) išbandys 5 GAMTOS STICHIJAS. Visi kiti (suaugę) INSANE RUN dalyviai išbandys/išgyvens GAMTOS STICHIJAS. 
 3. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti taisykles (šiuos renginio nuostatus).


IX. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
 2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją renginiui pagal bėgimo, varžybų rengimo organizavimo ir saugumo taisykles ir plento bėgimo keliamus reikalavimus.
 3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių.
 4. Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks bėgimas.
 5. Organizatorius nedelsiant praneša policijai ar kitoms institucijoms apie dalyvio veiksmus, kuriais jis padarė žalos gamtai, laukinei gyvūnijai ar kitiems dalyviams.
 6. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės: už dalyvių sveikatos būklę ir fizinį pasirengimą, vienų dalyvių veiksmus kitų dalyvių atžvilgiu, kitų dalyvių, gyvūnų bei gamtos stichijų ir reiškinių (krentančių medžių, audros ar pan.) padarytos žalos dalyvių sveikatai, gyvybei ar turtui; už oro sąlygas; asmeninių saugumo priemonių nenaudojimą; prarastą, dingusį ar sugadintą turtą; kitus aukščiau minimus atvejus.


X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. UAB ,,Mapa Holding“juridinio asmens kodas:, buveinės adresas: M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius , Vilniuje, info@insanerun.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „INSANE RUN“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. UAB ,,Mapa Holding“ taip pat yra interneto svetainės insanerun.lt valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą insanerun.ltsvetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „INSANE RUN bėgimo“ renginio organizavimo jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;

3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);

3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

 1. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 2. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu: insanerun.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 4. Dalyvio duomenys saugomi:

7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;

7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

 1. Dalyvis turi teisę prašyti, kad UAB ,,Mapa Holding“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 2. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@insanerun.lt
 3. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl UAB ,,Mapa Holding“veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

 

Kiekvienas dalyvis privalo laikytis reglamento (nuostatų).

Su organizatoriumi INSANE RUN bėgimo klausimais galimas susisiekti šiais kontaktais: el. paštu info@insanerun.lt

 

Rėmėjai

Domina reklamos galimybės - susisiekite info@insanerun.lt

Pagrindinis rėmėjas 

ŠMSM_logotipas_spalvotas_LTSRF-logo_su-šūkiu-RGB_pagrindinis-01

Stichijų rėmėjai

    cocoxim logo organiskas pasaulis-1Jeep_Black   Perskindol-logo_1

 dadu logo PNG  SPO_logo_red-02

Iššūkių rėmėjai ir prizų steigėjai

LT_logotype_incolour_positive_RGBExtremeDelightlogoEucerin-logo

Instituciniai partneriai

VILNIUS_RED_RGB     Parkai logo      Sveikas miestas logo1_Parateam_Logo_Vertical_PNG_RGB_Positive_Color

Informaciniai rėmėjai

rclogo_1zipfmlogodelfiimage001

Partneriai-InsaneRun rekomenduoja!

 Corny Logo_Rel 16_m_Aehre_RGB_1Disinfviro dezinfekavimo priemonės (12)Malsena_190926_LogoSmushie_logo[1]-1

 

1+1=?

vienaspliusvienas_1

Registracija

Informacija ruošiama...

Naujienos

Neribok galimybių, jei planuoji dalyvauti Insane Run 2021!

Nuo 18 val. iki 21 val. atsiimk savo galimybių pasą pas mūsų oficialius partnerius #careyou be jokios išankstinės registracijos!

Vieta: Vingio parke prie estrados įėjimo įrengtame testavimo punkte.

Atsakymą gausi per 15 minučių ir jau galėsi leistis į Insane Run nuotykius.

Kaina: 12 eur (atsikaitymas kortele ir grynais)

 

 

DALYVIŲ NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 

Dalyvių startiniai paketai bus išduodami renginio miestelyje.
Rugsėjo 17 d. Vingio parke (prie estrados), Vilniuje.
 
INSANE RUN 2021 MOKSLEIVIŲ bėgimas Nr. 1
17:00 – registracija, startinių paketų atsiėmimas, pramogos (atskira zona)
 
INSANE RUN 2021 MOKSLEIVIŲ bėgimas Nr. 2
18:00 – registracija, startinių paketų atsiėmimas, pramogos (atskira zona)
 
 
 

Dalyvių startiniai paketai bus išduodami renginio miestelyje.

 

INSANE RUN 2021 (VAKARINĖ RENGINIO PROGRAMA) 

bėgimas Nr. 3, tik su galimybių pasu

INSANE RUN DALYVIŲ (KOMANDŲ, ORGANIZACIJŲ, ĮMONIŲ, INDYVIDUALIŲ) STARTINIŲ PAKETŲ ATSIĖMIMAS
19:00 – 20:30 Dalyvių registracija, startinių paketų atsiėmimas*
(atskira zona)

*organizacijoms, klubams, “Premium” paketo dalyviams - atskira VIP registracijos zona (pirmenybė atsiimti greičiau)

 

 

INSANE RUN 2021 BĖGIMŲ PROGRAMA

 

INSANE RUN 2021 MOKSLEIVIŲ bėgimas Nr. 1 (iki 500 dalyvių, be galimybių paso)


17:00 – registracija, startinių paketų atsiėmimas, pramogos (atskira zona Nr. 1)
18:00 – MOKSLEIVIŲ STARTAS
18:30 – finišas
18:45 – šou, INSANE RUN aktyviausių MOKYKLŲ (KLASIŲ) APDOVANOJIMAI ir pasirodymas su DJ MAMANIA.

 

INSANE RUN 2021 MOKSLEIVIŲ bėgimas Nr. 2 (iki 500 dalyvių, be galimybių paso)

18:00 – registracija, startinių paketų atsiėmimas, pramogos (atskira zona Nr. 2)
19:00 – MOKSLEIVIŲ STARTAS
19:30 – finišas
19:45 – šou, INSANE RUN aktyviausių MOKYKLŲ (KLASIŲ) APDOVANOJIMAI ir pasirodymas su DJ MAMANIA.

 

INSANE RUN 2021 

(VAKARINĖ RENGINIO PROGRAMA. Dalyvavimas tik su galimybių pasu):

INSANE RUN 2021 bėgimas Nr. 3 (suaugusiųjų bėgimas, dalyvauja komandos, organizacijos, individualiai dalyviai)

19:00 – 20:30 Dalyvių registracija, startinių paketų atsiėmimas* (atskira zona Nr. 3)

*organizacijoms, klubams, "Premium" paketo dalyviams - atskira VIP registracijos palapinė

20:00 – JEEP CHALLENGE iššūkis

21:00 – INSANE RUN APŠILIMAS PRIEŠ STARTĄ (pasirodymas su DJ JOVANI)

21:15  INSANE RUN STARTAS

Dėl saugumo ir galimybės kontroliuoti srautus INSANE RUN startas bus suskirstytas į atskirus startus ir reguliuojami srautai (žr. savo apyrankės spalvą).

22:00 – INSANE RUN FINIŠAS, LAZERIŲ ŠOU ir INSANE RUN APDOVANOJIMAI (Aktyviausios komandos, organizacijos, įmonės apdovanojimai, lazerių šou, pasirodymas DJ JOVANI ir DJ MAMANIA. )

23:00 – INSANE RUN renginio pabaiga

 

 

Insane Run 2021 organizatoriai dėl nepalankios epidemiologinės situacijos (COVID-19 viruso grėsmės ir jo plitimo) imasi išankstinių saugumo priemonių. Nuspręsta perkelti šių metų renginio datą iš gegužės 21 dienos į rugsėjo 17 d. Renginys tradicišai vyks Vingio parke, Vilniuje.

Visus ištroškusius naujų įspūdžių kviečiame registruokis www.insanerun.lt ir 2021 09 17 - ĮVEIKTI net 7 STICHIJAS!

Insane RUN 2021 - tavęs laukia unikali 3,5 km trasa, kurioje pajusi ašigalio šaltį, tropikų audrą, sniego spūstį, pragaro karštį, išvysi nepakartojama lazerių šou bėgant Vingio parko takais, teks įveikti įvairias dar nematytas kliūtis, kurias atskleisime prieš pat renginį. 

Moksleiviai – dalyvauja nemokamai!

Dėl saugumo ir galimybės kontroliuoti srautus, bėgimas bus suskirstytas į atskirus startus: moksleivių ir suaugusiųjų. Dalyvių registracija renginio dieną nevyks. Dalyvių startiniai paketai bus išduodami dvi dienas iki renginio (tiksli vieta bus patikslinta) ir renginio miestelyje.

Insane Run komanda ir toliau atsakingai dirba rengdama būsimą renginio programą, naujas pramogines kliūtis ir apgalvodama, kad starte nebūtų susigrudimų (susibūrimų), būtų įgyvendintos visos saugumo priemonės ir reikalavimai, nuolat konsultuojasi su parko direkcija ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skyriais dėl būtinų reikalavimų sporto renginiams saugumo įgyvendinimo užtikrinimo.

Visi įsigyti Insane Run 2021 bilietai galios naujam renginiui!

Norime patikinti, kad Jūsų įsigyti bilietai (registracija) niekur nedings – galėsite juos panaudoti perkeltame renginyje.

 

PROGRAMA ,,INSANE RUN 2021" 

Dėl saugumo ir galimybės kontroliuoti srautus, bus organizuojami atskiri bėgimai: moksleivių ir suaugusiųjų (bus suskirstyti į atskirus startus ir reguliuojami srautai). 

Vyks du atskiri moksleivių bėgimai. Esant galiojančioms *Nuo rugsėjo 13 d. IŠIMTIMS sporto renginiams lauke bus taikomos taisyklės neturint GALIMYBIŲ PASO iki 500 dalyvių.

Bus laikomasi visų reikalavimų dėl viešosios tvarkos, saugumo, epidemiologinės situacijos (karantino ar ekstremalios situacijos) renginių organizavimo tvarkos. 

Vakarinėje varžybų programoje (INSANE RUN 2021 bėgimas Nr. 3) gali dalyvauti asmenys, tik turintys galimybių pasus (pasiskiepijus, persirgus, atlikus testą), arba turintys ES skaitmeninį Covid sertifikatą (vakcinacijos ir persirgimo dalis), ar neiginamas PGR testo rezultatas, galiojantį renginio dieną.

 

INSANE RUN 2021 MOKSLEIVIŲ bėgimas Nr. 1 (iki 500 dalyvių, be galimybių paso)


17:00 – registracija, startinių paketų atsiėmimas, pramogos (atskira zona Nr. 1)
18:00 – MOKSLEIVIŲ STARTAS
18:30 – finišas
18:45 – šou, INSANE RUN aktyviausių MOKYKLŲ (KLASIŲ) APDOVANOJIMAI ir pasirodymas su žinomais DJ.

 

INSANE RUN 2021 MOKSLEIVIŲ bėgimas Nr. 2 (iki 500 dalyvių, be galimybių paso)

18:00 – registracija, startinių paketų atsiėmimas, pramogos (atskira zona Nr. 2)
19:00 – MOKSLEIVIŲ STARTAS
19:30 – finišas
19:45 – šou, INSANE RUN aktyviausių MOKYKLŲ (KLASIŲ) APDOVANOJIMAI ir pasirodymas su žinomais DJ.

 

INSANE RUN 2021 (VAKARINĖ RENGINIO PROGRAMA. Dalyvavimas tik su galimybių pasu):

INSANE RUN 2021 bėgimas Nr. (suaugusiųjų bėgimas, dalyvauja komandos, organizacijos, individualiai dalyviai)

19:00 – 20:30 Dalyvių registracija, startinių paketų atsiėmimas* (atskira zona Nr. 3)

*organizacijoms, klubams, “Premium” paketo dalyviams - atskira VIP registracijos palapinė 

21:00 – INSANE RUN APŠILIMAS PRIEŠ STARTĄ (pasirodymas su žinomais DJ)

21:15  INSANE RUN STARTAS

22:00 – INSANE RUN FINIŠAS, LAZERIŲ ŠOU ir INSANE RUN APDOVANOJIMAI (Aktyviausios komandos, organizacijos, įmonės apdovanojimai, lazerių šou su žinomais DJ)

23:00 – INSANE RUN renginio pabaiga

 

Esant nepalankiai pandeminiai situacija dėl COVID -19 ir su tuo įvestais ribojimais, organizatoriai pasilieką sau teisę keisti renginio (varžybų) nuostatus.

„INSANE RUN 2021“ bendrai finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Sporto rėmimo fondo lėšomis, skirtomis įgyvendinti sporto projektus, susijusius su sporto renginių organizavimu, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

#InsaneRun #ExtremeDelight #SportoRemimoFondas - ĮKVĖPTI JUDĖTI❗️